เกี่ยวกับเรา

 


logo

มูลนิธิพรสวรรค์

มูลนิธิพรสวรรค์ ภายใต้การดูแลของ "คณะภคินีรักกางเขนท่าแร่"สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง จังหวัดสกลนคร เป็นมูลนิธิที่ได้รับการรับรองจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นสถานที่ที่ให้การเลี้ยงดูเด็กกำพร้า เด็กที่มาจาก ครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวมีปัญหา เด็กถูกทอดทิ้ง อดอยาก ขาดแคลน ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต ขาดคนดูแลเอาใจใส่ บิดามารดาต้องไปทำงานที่อื่น มีความ เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต ขาดการศึกษาเล่าเรียนตามวัย ซึ่งมี ผลกระทบทางสังคม และต่อประเทศชาติ เด็กส่วนใหญ่มา จากชนเผ่าต่างๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง

ภาพรวม

มูลนิธิพรสวรรค์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กตั้งแต่ชั้นประถม

ปีที่ 1 ถึงประถมปีที่ 6 ในด้านการให้ที่พักอาศัย อาหาร การศึกษา เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ฯลฯ อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความอบอุ่นอย่างใกล้ชิด เสมือนอยู่กับพ่อแม่ ด้วยความรัก ความเอาใจใส่ โดยเน้นถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์บุตรพระเจ้า โดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนา ด้วยการนำพระพรของพระเจ้ามายังพวกเขา ดูแลพวกเขาด้วยความรักและ เอาใจใส่ ตามจิตตารมณ์ของคณะรักกางเขน "รักพระ เสียสละ รับใช้มวลชน”

ภาพรวม

มูลนิธิพรสวรรค์ สอน

เด็กทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่อ ตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อสังคม สอนเด็กให้ดูแลร่างกาย เสื้อผ้าให้ สะอาดรู้จักเก็บรักษาสมบัติส่วนตัว และส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่รู้จักทำเวร กวาดบ้าน ทำสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อการยังชีพในอนาคต

 มูลนิธิพรสวรรค์ ไม่มีหน่วยงานหรือ องค์ กรที่ให้การ สนับสนุนประจำ ไม่มีแหล่งปัจจัยที่ แน่นอน แต่อยู่ได้ จนถึงปัจจุบัน ก็โดย อาศัยความช่วยเหลือจากผู้มีน้ำใจดี และผู้ใจบุญทุกท่าน ที่มองพวกเขาและยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย ของใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง จัดเลี้ยงโอกาสวันเกิด วันครบรอบแต่งงาน วันทำบุญบริษัท ทำบุญให้บรรพบุรุษ เป็นต้น ปัจจัยที่ท่านสละเพื่อพวกเขาอาจจะไม่มากมายนัก แต่มีคุณค่ายิ่งสำหรับพวกเขา ทำให้พวกเขามีวันนี้ กินอิ่ม นุ่งอุ่น หน้าตาสดใส่ น่ารัก ร่าเริง และมีความสุข พวกเขา ไม่เคยลืมพระคุณ และภาวนาเพื่อท่านเสมอ พระเยซูเจ้า ตรัสสอนไว้ในพระวรสารว่า "เมื่อท่านจัดงานเลี้ยง อย่าเชิญมิตรสหาย พี่น้อง หรือเพื่อนบ้านที่มั่งมี เพราะ เขาจะเชิญท่าน ท่านจะได้รับการตอบแทน แต่เมื่อท่าน จัดงานเลี้ยงจงเชิญคนยากจน เด็กกำพร้า คนพิการ คน ง่อย คนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุข เพราะคนเหล่านั้น ไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ ท่านจะได้รับการตอบแทนจาก

พระเจ้า เมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิต" (ลูกา 14:12-14)